باشگاه خبرنگاران

برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه گذاری و توسعه پایدار