خبرگزاری مهر

تصمیم ترامپ به انتقال سفارت در سالروز «نکبت» تحریک