نظامی

ایران از معدود کشورهای سازنده جنگنده های نسل 4 است
تداوم ناامنی در لندن مردم این شهر را به وحشت انداخ