رفاهی

کارمند در قاب گشاده رویی و مردم داری
عبورتلخ  یک مسؤول از کنار«ژن‌»های خوبی که کشور را
خداوند بندگان را به صدقه دادن تشویق کرده است
قربان، سرسپردن برای سربلندی
۱۳ نشانه افراد ریاکار طبق آیات و روایات
15 درصد شغل در کشور توسط  کمیته امداد ایجاد می‌شود
800 هزار خیر، حمایت 300 هزار یتیم را بر عهده دارند
800 هزار خیر در کشور حمایت 300 هزار یتیم را بر عهد
کمیته امداد 850 هزار شغل در برنامه ششم توسعه ایجاد
شرایط اقتصادی امسال، مراجعات به کمیته امداد را افز