تودی فاتودی فاhttp://www.todayfa.comWed, 18 Jul 2018 09:06:00 +0000todayfa rss generator version 1http://www.todayfa.com/Files/logo.pngتودی فاhttp://www.todayfa.com<![CDATA[۲۸ رئیس فدراسیون به بازیهای آسیایی می‌روند]]>http://www.todayfa.com/read/15632120/%DB%B2%DB%B8+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632120/%DB%B2%DB%B8+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AFخبرگزاری دانشجویان ایرانWed, 18 Jul 2018 09:03:41 +0000http://www.todayfa.com/read/15632120/%DB%B2%DB%B8+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF.html<![CDATA[پارلمان هند رای عدم اعتماد به دولت مودی را بررسی می‌کند]]>http://www.todayfa.com/read/15632118/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%87%D9%86%D8%AF+%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632118/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%87%D9%86%D8%AF+%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AFخبرگزاری دانشجویان ایرانWed, 18 Jul 2018 09:03:34 +0000سیاسیhttp://www.todayfa.com/read/15632118/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%87%D9%86%D8%AF+%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.html<![CDATA[افشاگری از سوء‌استفاده‌ مافیای غله در خرید تضمینی گندم]]>http://www.todayfa.com/read/15632122/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D9%88%D8%A1%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C+%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%BA%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632122/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D9%88%D8%A1%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C+%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%BA%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85خبرگزاری دانشجویان ایرانWed, 18 Jul 2018 09:03:16 +0000فرهنگی و هنریhttp://www.todayfa.com/read/15632122/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D9%88%D8%A1%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C+%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%BA%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85.html<![CDATA[نوسانات ارز و اشتیاق باغداران یزدی به صادرات میوه]]>http://www.todayfa.com/read/15632121/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D9%88+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632121/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D9%88+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87خبرگزاری دانشجویان ایرانWed, 18 Jul 2018 09:03:01 +0000اقتصادیhttp://www.todayfa.com/read/15632121/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D9%88+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87.html<![CDATA[پیشی گرفتن تکنولوژی از علم، ضربه مهلکی به سیاست علمی ما وارد کرد]]>http://www.todayfa.com/read/15632116/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86+%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C+%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87+%D9%85%D9%87%D9%84%DA%A9%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C+%D9%85%D8%A7+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632116/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86+%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C+%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87+%D9%85%D9%87%D9%84%DA%A9%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C+%D9%85%D8%A7+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%AFخبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامیWed, 18 Jul 2018 09:02:56 +0000فرهنگی و هنریhttp://www.todayfa.com/read/15632116/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86+%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C+%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87+%D9%85%D9%87%D9%84%DA%A9%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C+%D9%85%D8%A7+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%AF.html<![CDATA[یزد ‌دوباره قطب نساجی کشور می‌شود]]>http://www.todayfa.com/read/15632119/%DB%8C%D8%B2%D8%AF+%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%82%D8%B7%D8%A8+%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632119/%DB%8C%D8%B2%D8%AF+%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%82%D8%B7%D8%A8+%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AFخبرگزاری دانشجویان ایرانWed, 18 Jul 2018 09:02:52 +0000سیاسیhttp://www.todayfa.com/read/15632119/%DB%8C%D8%B2%D8%AF+%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%82%D8%B7%D8%A8+%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.html<![CDATA[استقلال افتضاح‌ترین شرایط ممکن را دارد/چطور برنامه‌ریزی کردند جام را به پرسپولیس هدیه بدهند؟]]>http://www.todayfa.com/read/15632123/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF+%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87+%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9F.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632123/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF+%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87+%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9Fجام نیوزWed, 18 Jul 2018 09:01:52 +0000http://www.todayfa.com/read/15632123/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF+%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87+%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9F.html<![CDATA[افزایش قیمت دلار عامل قاچاق سوخت/از سکوت مسئولان تا خلا سیستمی تجارت]]>http://www.todayfa.com/read/15632125/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%A7+%D8%AE%D9%84%D8%A7+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632125/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%A7+%D8%AE%D9%84%D8%A7+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AAهم اندیشیWed, 18 Jul 2018 09:01:39 +0000http://www.todayfa.com/read/15632125/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%A7+%D8%AE%D9%84%D8%A7+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA.html<![CDATA[تقسیم سود ۱۶۰ ریالی هر سهم بیمه ملت در مجمع عادی سال ۹۶]]>http://www.todayfa.com/read/15632109/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D9%88%D8%AF+%DB%B1%DB%B6%DB%B0+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D9%87%D8%B1+%D8%B3%D9%87%D9%85+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%84%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%DB%B9%DB%B6.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632109/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D9%88%D8%AF+%DB%B1%DB%B6%DB%B0+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D9%87%D8%B1+%D8%B3%D9%87%D9%85+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%84%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%DB%B9%DB%B6خبرگزاری دانشجویان ایرانWed, 18 Jul 2018 09:01:38 +0000اقتصادیhttp://www.todayfa.com/read/15632109/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D9%88%D8%AF+%DB%B1%DB%B6%DB%B0+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D9%87%D8%B1+%D8%B3%D9%87%D9%85+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%84%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%DB%B9%DB%B6.html<![CDATA[واکنش آذری‌‌جهرمی به تبلیغاتی خواندن بازدید از طبقه ۹ ساختمان وزارت ارتباطات]]>http://www.todayfa.com/read/15632117/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87+%DB%B9+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632117/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87+%DB%B9+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AAخبرگزاری تسنیمWed, 18 Jul 2018 09:01:27 +0000سیاسیhttp://www.todayfa.com/read/15632117/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87+%DB%B9+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA.html<![CDATA[سازمان لیگ: ملکی گفت اختیار تام دارد/ پرونده استقلال به کمیته انضباطی ارجاع داده می‌شود]]>http://www.todayfa.com/read/15632113/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%84%DB%8C%DA%AF%3A+%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C+%DA%AF%D9%81%D8%AA+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D8%A7%D9%85+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632113/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%84%DB%8C%DA%AF%3A+%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C+%DA%AF%D9%81%D8%AA+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D8%A7%D9%85+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AFخبرگزاری دانشجویان ایرانWed, 18 Jul 2018 09:00:25 +0000ورزشیhttp://www.todayfa.com/read/15632113/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%84%DB%8C%DA%AF%3A+%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C+%DA%AF%D9%81%D8%AA+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D8%A7%D9%85+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.html<![CDATA[تعرفه‌های اینترنت تا پایان تابستان آزاد سازی می‌شود]]>http://www.todayfa.com/read/15632124/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C++%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA+++%D8%AA%D8%A7++%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86++%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86++%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C++%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632124/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C++%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA+++%D8%AA%D8%A7++%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86++%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86++%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C++%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AFجام نیوزWed, 18 Jul 2018 09:00:10 +0000http://www.todayfa.com/read/15632124/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C++%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA+++%D8%AA%D8%A7++%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86++%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86++%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C++%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.html<![CDATA[اوباما از سیاست ها و دروغگویی های ترامپ انتقاد کرد]]>http://www.todayfa.com/read/15632112/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632112/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%AFخبرگزاری جمهوری اسلامیWed, 18 Jul 2018 09:00:00 +0000سیاسیhttp://www.todayfa.com/read/15632112/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%AF.html<![CDATA[رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز رشد 100 درصدی یافت]]>http://www.todayfa.com/read/15632114/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D8%B1%D8%B4%D8%AF+100+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632114/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D8%B1%D8%B4%D8%AF+100+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AAخبرگزاری جمهوری اسلامیWed, 18 Jul 2018 08:59:00 +0000اجتماییhttp://www.todayfa.com/read/15632114/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D8%B1%D8%B4%D8%AF+100+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA.html<![CDATA[حذف زهرا نعمتی از جام جهانی آلمان]]>http://www.todayfa.com/read/15632084/%D8%AD%D8%B0%D9%81+%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632084/%D8%AD%D8%B0%D9%81+%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86خبرگزاری دانشجویان ایرانWed, 18 Jul 2018 08:58:24 +0000اقتصادیhttp://www.todayfa.com/read/15632084/%D8%AD%D8%B0%D9%81+%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.html<![CDATA[سلیمانی امیری رئیس کل بیمه مرکزی شد]]>http://www.todayfa.com/read/15632106/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%DA%A9%D9%84+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C+%D8%B4%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632106/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%DA%A9%D9%84+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C+%D8%B4%D8%AFخبرگزاری فارسWed, 18 Jul 2018 08:58:11 +0000سیاسیhttp://www.todayfa.com/read/15632106/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%DA%A9%D9%84+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C+%D8%B4%D8%AF.html<![CDATA[نهاوندیان: رهبرانقلاب تاکید کردند میانداری با دولت است]]>http://www.todayfa.com/read/15632110/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%3A+%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF+%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AA.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632110/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%3A+%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF+%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AAخبرگزاری جمهوری اسلامیWed, 18 Jul 2018 08:58:00 +0000سیاسیhttp://www.todayfa.com/read/15632110/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%3A+%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF+%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html<![CDATA[حفظ منافع ملی از مسیر بورس کالا]]>http://www.todayfa.com/read/15632088/%D8%AD%D9%81%D8%B8+%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632088/%D8%AD%D9%81%D8%B8+%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7خبرگزاری کار ایرانWed, 18 Jul 2018 08:57:41 +0000اقتصادیhttp://www.todayfa.com/read/15632088/%D8%AD%D9%81%D8%B8+%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7.html<![CDATA[تأمین مواد اولیه چالش اصلی بورسی‌ها در تحریم‌/ صنایع داخلی برنده تحریم‌ها]]>http://www.todayfa.com/read/15632101/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87+%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4+%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C+%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632101/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87+%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4+%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C+%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7بورس نیوسWed, 18 Jul 2018 08:57:19 +0000اقتصادیhttp://www.todayfa.com/read/15632101/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87+%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4+%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C+%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7.html<![CDATA[رضا شفیعی‌جم «آپاچی»سوار می‌شود]]>http://www.todayfa.com/read/15632083/%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%AC%D9%85+%C2%AB%D8%A2%D9%BE%D8%A7%DA%86%DB%8C%C2%BB%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15632083/%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%AC%D9%85+%C2%AB%D8%A2%D9%BE%D8%A7%DA%86%DB%8C%C2%BB%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AFخبرگزاری فارسWed, 18 Jul 2018 08:57:13 +0000فرهنگی و هنریhttp://www.todayfa.com/read/15632083/%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%AC%D9%85+%C2%AB%D8%A2%D9%BE%D8%A7%DA%86%DB%8C%C2%BB%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.html