تودی فاتودی فاhttp://www.todayfa.comThu, 20 Sep 2018 14:07:34 +0000todayfa rss generator version 1http://www.todayfa.com/Files/logo.pngتودی فاhttp://www.todayfa.com<![CDATA[شرط وزیر بهداشت برای ارایه مجوز صادرات دارو و تجهیزات پزشکی ایرانی]]>http://www.todayfa.com/read/15801915/%D8%B4%D8%B1%D8%B7+%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88+%D9%88+%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801915/%D8%B4%D8%B1%D8%B7+%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88+%D9%88+%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8Cخبرگزاری دانشجویان ایرانSun, 26 Aug 2018 07:42:46 +0000http://www.todayfa.com/read/15801915/%D8%B4%D8%B1%D8%B7+%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88+%D9%88+%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.html<![CDATA[پیام غدیر فرامذهبی و فراتمدنی است/ جهان اسلام با یک و نیم میلیارد جمعیت در شورای امنیت حق رأی ندارد!]]>http://www.todayfa.com/read/15801913/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%A7+%DB%8C%DA%A9+%D9%88+%D9%86%DB%8C%D9%85+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D8%AD%D9%82+%D8%B1%D8%A3%DB%8C+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801913/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%A7+%DB%8C%DA%A9+%D9%88+%D9%86%DB%8C%D9%85+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D8%AD%D9%82+%D8%B1%D8%A3%DB%8C+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21خبرگزاری حوزهSun, 26 Aug 2018 07:42:34 +0000http://www.todayfa.com/read/15801913/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C+%D9%88+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%A7+%DB%8C%DA%A9+%D9%88+%D9%86%DB%8C%D9%85+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D8%AD%D9%82+%D8%B1%D8%A3%DB%8C+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21.html<![CDATA[طلاب در هدایت مردم دقت نظر داشته باشند]]>http://www.todayfa.com/read/15801912/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%AF%D8%B1+%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%AF%D9%82%D8%AA+%D9%86%D8%B8%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801912/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%AF%D8%B1+%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%AF%D9%82%D8%AA+%D9%86%D8%B8%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AFخبرگزاری حوزهSun, 26 Aug 2018 07:42:34 +0000http://www.todayfa.com/read/15801912/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%AF%D8%B1+%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%AF%D9%82%D8%AA+%D9%86%D8%B8%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF.html<![CDATA[وزیر کشور برای پیگیری وضعیت زلزله زدگان به کرمانشاه می‌رود]]>http://www.todayfa.com/read/15801914/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87+%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801914/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87+%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AFخبرگزاری دانشجویان ایرانSun, 26 Aug 2018 07:41:52 +0000http://www.todayfa.com/read/15801914/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87+%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF.html<![CDATA[قیمت‌گذاری دولتی، سرچشمه رانت و اختلاف طبقاتى است]]>http://www.todayfa.com/read/15801909/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%8C+%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87+%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81+%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%89+%D8%A7%D8%B3%D8%AA.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801909/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%8C+%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87+%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81+%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%89+%D8%A7%D8%B3%D8%AAخبرگزاری تسنیمSun, 26 Aug 2018 07:40:56 +0000http://www.todayfa.com/read/15801909/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%8C+%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87+%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81+%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%89+%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html<![CDATA[پایان عصر اشکانی در کشتی فرنگی?]]>http://www.todayfa.com/read/15801908/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%3F.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801908/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%3Fخبرگزاری دانشجویان ایرانSun, 26 Aug 2018 07:40:34 +0000http://www.todayfa.com/read/15801908/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%3F.html<![CDATA[تحمیل هزینه لایروبی با ساخت موج‌شکن‌های بیهوده در بنادر]]>http://www.todayfa.com/read/15801910/%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87+%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D8%B4%DA%A9%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801910/%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87+%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D8%B4%DA%A9%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1خبرگزاری تسنیمSun, 26 Aug 2018 07:40:21 +0000http://www.todayfa.com/read/15801910/%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87+%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D8%B4%DA%A9%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1.html<![CDATA[افتتاحیه طرح هجرت دانش آموزان ناحیه 1 شهرکرد]]>http://www.todayfa.com/read/15801900/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87+%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87+1+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801900/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87+%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87+1+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AFبسیج نیوزSun, 26 Aug 2018 07:39:55 +0000اجتماییhttp://www.todayfa.com/read/15801900/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87+%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87+1+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF.html<![CDATA[تخفیف در خلافی خودروهای توقیف شده در تهران]]>http://www.todayfa.com/read/15801893/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81+%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801893/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81+%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86خبرگزاری دانشجویان ایرانSun, 26 Aug 2018 07:39:16 +0000اجتماییhttp://www.todayfa.com/read/15801893/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81+%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html<![CDATA[برگزاری برنامه‌های دهه ولایت حرم مطهر با شعار «غدیر رمز وحدت و ائتلاف»]]>http://www.todayfa.com/read/15801895/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D9%87%D9%87+%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A8%D8%A7+%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%C2%AB%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1+%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%C2%BB.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801895/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D9%87%D9%87+%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A8%D8%A7+%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%C2%AB%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1+%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%C2%BBخبرگزاری دانشجویان ایرانSun, 26 Aug 2018 07:38:51 +0000فرهنگی و هنریhttp://www.todayfa.com/read/15801895/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D9%87%D9%87+%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1+%D8%A8%D8%A7+%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%C2%AB%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1+%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%C2%BB.html<![CDATA[ترانزیت ایران و چین ارزان شد]]>http://www.todayfa.com/read/15801896/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%DA%86%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801896/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%DA%86%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AFخبرگزاری دانشجویان ایرانSun, 26 Aug 2018 07:38:36 +0000سیاسیhttp://www.todayfa.com/read/15801896/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%DA%86%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AF.html<![CDATA[برنان: ریاست جمهوری ترامپ سومین &quot;بحران بزرگ&quot; تاریخ آمریکاست]]>http://www.todayfa.com/read/15801898/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%3A+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86+%26quot%3B%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%26quot%3B+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801898/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%3A+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86+%26quot%3B%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%26quot%3B+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AAخبرگزاری دانشجویان ایرانSun, 26 Aug 2018 07:38:21 +0000سیاسیhttp://www.todayfa.com/read/15801898/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%3A+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86+%26quot%3B%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%26quot%3B+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html<![CDATA[رقابت تنگاتنگ‌ احزاب شیعه عراق برای همراه کردن سنی‌ها و کردها در ائتلاف اکثریت پارلمانی]]>http://www.todayfa.com/read/15801899/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA+%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%86%DA%AF%E2%80%8C+%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8+%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%B3%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D9%88+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81+%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801899/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA+%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%86%DA%AF%E2%80%8C+%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8+%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%B3%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D9%88+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81+%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8Cخبرگزاری دانشجویان ایرانSun, 26 Aug 2018 07:38:19 +0000سیاسیhttp://www.todayfa.com/read/15801899/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA+%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%86%DA%AF%E2%80%8C+%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8+%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%B3%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D9%88+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81+%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html<![CDATA[ابلاغ سرفصل‌های بازنگری شده 19رشته تحصیلی دانشگاه آزاد]]>http://www.todayfa.com/read/15801897/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA+%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%D9%87+19%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801897/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA+%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%D9%87+19%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AFخبرگزاری دانشجویان ایرانSun, 26 Aug 2018 07:38:15 +0000اجتماییhttp://www.todayfa.com/read/15801897/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA+%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%D9%87+19%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html<![CDATA[نخستین کنفرانس فناوری بلاک‌چین در پیونگ‌یانگ برگزار می‌شود]]>http://www.todayfa.com/read/15801890/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%DA%86%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF+%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801890/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%DA%86%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF+%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AFخبرگزاری کار ایرانSun, 26 Aug 2018 07:38:08 +0000فرهنگی و هنریhttp://www.todayfa.com/read/15801890/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%DA%86%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF+%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.html<![CDATA[امیر حاتمی وارد سوریه شد]]>http://www.todayfa.com/read/15801901/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87+%D8%B4%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801901/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87+%D8%B4%D8%AFبسیج نیوزSun, 26 Aug 2018 07:37:54 +0000اجتماییhttp://www.todayfa.com/read/15801901/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87+%D8%B4%D8%AF.html<![CDATA[راهیابی آثار کانون به المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان]]>http://www.todayfa.com/read/15801879/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801879/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86خبرگزاری دانشجویان ایرانSun, 26 Aug 2018 07:37:40 +0000فرهنگی و هنریhttp://www.todayfa.com/read/15801879/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86.html<![CDATA[پنجمین جایزه دکتر کاظمی به پزشک درمانگر بیماری EB رسید]]>http://www.todayfa.com/read/15801876/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+EB+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801876/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+EB+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AFخبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامیSun, 26 Aug 2018 07:37:18 +0000علم و فناوریhttp://www.todayfa.com/read/15801876/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+EB+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF.html<![CDATA[محسن هاشمی همچنان رییس ماند]]>http://www.todayfa.com/read/15801902/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C+%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801902/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C+%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AFبسیج نیوزSun, 26 Aug 2018 07:37:04 +0000اجتماییhttp://www.todayfa.com/read/15801902/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C+%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF.html<![CDATA[موزه و کتابخانه وقف افتتاح شد]]>http://www.todayfa.com/read/15801874/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87+%D9%88+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%88%D9%82%D9%81+%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD+%D8%B4%D8%AF.htmlhttp://www.todayfa.com/#h=news/15801874/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87+%D9%88+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%88%D9%82%D9%81+%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD+%D8%B4%D8%AFخبرگزاری دانشجویان ایرانSun, 26 Aug 2018 07:36:29 +0000فرهنگی و هنریhttp://www.todayfa.com/read/15801874/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87+%D9%88+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%88%D9%82%D9%81+%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD+%D8%B4%D8%AF.html